FÅ UPP TILL 400 000 KR OM DU BEVISAR MIG FEL

Kan du som främst har ett uppdrag som åklagare, advokat, domare eller riksdagsledamot alternativt är professor i rättsvetenskap, rättsexpert eller samhällsdebattör visa att jag har fel när jag påstår att en viss rättstillämpning strider mot gällande rätt?

I så fall betalar jag ut 100 000 kronor per utmaning till dig!

Du som inser att jag har rätt och därför inte ser någon anledning att anta utmaningen får gärna dela mina artiklar på Facebook och Twitter samt SWISHA en gåva till insamlingen för ”Sienna”!

Är du en grävande journalist, advokat eller samhällsdebattör?

I så fall får du gärna höra av dig till mig om du vill granska fallet Sienna eller om du vill ställa upp som ombud för henne vid en omprövning i Nämnden för brottsskadeersättning enligt 26 § brottsskadelagen eller en stämning av svenska staten med begäran om skadestånd enligt 3 kapitlet 2 § och 4 § skadeståndslagen.
  

FALLET SIENNA 

Den som vill veta mer om bakgrunden i fallet Sienna kan till exempel begära ut handlingar i Europadomstolens ECHR Svensson mot Sverige mål 24630-18 och Justitiekanslerns ärende 5003-18-4.3.

Klagomålet till Europadomstolen inkom till domstolen 2018-05-11 och Siennas anmälan till Justitiekanslern lämnades in 2018-08-07.

 

Utmaning 1 – Nämnden för brottsskadeersättnings avslagsbeslut 2018-06-04

Jag anser att Brottsoffermyndighetens beslut 2020-06-04 i ärende 3902/2018 att avslå Siennas ansökan om brottsskadeersättning med 465 000 kronor för ren förmögenhetsskada kränker hennes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen och att den svenska staten därför är skadeståndsskyldig för fel eller försummelse i myndighetsutövning enligt 3 kapitlet 2 § skadeståndslagen.

Utmaning 2 – Justitiekanslerns avslagsbeslut 2019-05-29

Jag anser även att Justitiekanslerns beslut 2019-05-29 i ärende 2880-19-4.3.2, skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till beslut och beslutsmotivering i ärende om brottsskadeersättning, att avslå Siennas begäran om skadestånd av staten enligt 3 kapitlet 2 § skadeståndslagen med 25 000 kronor för kränkning på den grunden att Brottsoffermyndighetens beslut 2018-06-04 utgör en överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen och med 465 000 kronor för ren förmögenhetsskada på grund av att beslutet strider mot både brottsskadelagen och Nämnden för brottsskadeersättnings egen vägledande praxis. 

Utmaning 3 – Brottsoffermyndighetens avslagsbeslut 2019-08-30

Jag anser att Brottsoffermyndighetens beslut 2019-08-30 i ärende 6735/2019 att avslå Siennas begäran om brottsskadeersättning med 180 000 kronor för grovt förtal kränker hennes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen och att den svenska staten därför är skadeståndsskyldig för fel eller försummelse i myndighetsutövning enligt 3 kapitlet 2 § skadeståndslagen.

Utmaning 4 – Nämnden för brottsskadeersättnings avslagsbeslut 2020-06-01

Jag anser även att Brottsoffermyndighetens beslut 2020-06-01 i ärende 2429/2020 att inte ändra det tidigare beslutet att avslå Siennas begäran om brottsskadeersättning med 180 000 kronor för grovt förtal kränker hennes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen och att den svenska staten därför är skadeståndsskyldig för fel eller försummelse i myndighetsutövning enligt 3 kapitlet 2 § skadeståndslagen.

 

Håller du inte med mig om detta?

I så fall måste du visa att Brottsoffermyndighetens beslut 2018-06-04, 2019-08-30 och 2020-06-01 samt Justitiekanslerns beslut 2019-05-29 är både formellt och materiellt riktiga, det vill säga visa att:

1) Besluten uppfyller de formella kraven på ett beslut enligt 32 § (motiveringsskyldigheten) och 33 § (möjligheten att överklaga) förvaltningslagen.

2) Ett eller flera av brottsrekvisiten för det grovt förtalet enligt 5 kapitlet 1 § och 2 § brottsbalken är inte uppfyllda.

3) Gällande rättspraxis inte medger någon rätt till statlig brottsskadeersättning eller skadestånd för de förmögenhetsbrott som den tilltalade har dömts för.

4) Prövningen som sådan uppfyller kravet på en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.

 

Ledamöter i Nämnden för brottsskadeersättning som deltog i Siennas beslut 2018-06-04:

Ledamöter
Justitierådet Ann-Christine Lindeblad (ordförande)
Hovrättspresidenten Erik Brattgård (vice ordförande)
Lagmannen Anders Dereborg (tidigare anställd vid bl.a. Europadomstolen)
Professorn i civilrätt Mårten Schultz (vid Stockholms universitet)
Riksdagsledamoten Sanne Lennström (S)

Föredragande
Juristen Ann-Louise Grehn

 

Ledamöter i Nämnden för brottsskadeersättning som deltog i Siennas beslut 2020-06-01:

Ledamöter
Justitierådet Ann-Christine Lindeblad (ordförande)
Hovrättspresidenten Erik Brattgård (vice ordförande)
Lagmannen Anders Dereborg (tidigare anställd vid bl.a. Europadomstolen)
Professorn i civilrätt Mårten Schultz (vid Stockholms universitet)
Riksdagsledamoten Ellen Juntti (M)
Kommunalrådet Tomas Mörtsell (C)

Föredragande
Juristen Ann-Louise Grehn

Du kan beställa maskerade kopior av Brottsoffermyndighetens beslut här eller be mig mejla dig en sådan genom att använda formuläret på Kontakt-sidan ovan.

 

Läs mer om bakgrunden här:

Medborgarrättsjurist räddade Sienna när rättsstaten svek” (Nya Tider 2019-04-25).

Från ingressen till Jonas Perssons artikel i Nya Tider om fallet Sienna:

”Efter fem år i Sverige är hon tungt skuldsatt och hotad om utvisning ur landet – på grund av bedrägeri. Men trots att gärningsmannen döms så startar en osannolik myndighetshärva där Sienna hinner bli både hemlös och självmordsbenägen innan hon med hjälp av en medborgarrättsjurist slutligen kan få sin upprättelse.”

 

Gemensamma villkor för utmaningarna:

1) Skriv en debattartikel och få den publicerad i någon av de stora dagstidningarna: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller Göteborgs-Posten (kontakta mig på calbalacrab[at]hotmail.com i förväg för ett förhandsgodkännande för publicering i ett annat media, såsom SVT Opinion eller Dagens Juridik).

2) Skicka mig en länk till den införda debattartikeln och låt mig få besvara den i en replik införd i samma tidning.

3) Om jag i repliken medger att dina argument utgör gällande rätt i frågan betalar jag ut 100 000 kronor per utmaning senast tre månader från dagen för replikens publicering.

4) Betalningen på 100 000 kronor sker antingen till en organisation med godkänt 90-konto och då finns listat på Insamlingskontroll.se eller mot en faktura på 100 000 kr inklusive 25 % moms utställd av ett svenskt företag med giltig f-skatt och ett giltigt momsregistreringsnummer.

5) Den som i en debattartikel inför enligt de gemensamma villkoren i punkterna 1-3 ovan inte har kunnat motbevisa mina påståenden om att en viss rättstillämpning har skett i strid med gällande rätt blir skyldig att att betala in 50 000 kronor per utmaning till insamlingen för brottsoffret “Sienna” (se anvisat bankkonto under “Stöd Sienna” ovan).

Sidan uppdaterades 2021-07-31.

ANTA UTMANINGEN!

7 + 7 =

Jmm-intervju #11: Jan Malmstads video-intervju med medborgarrättsjuristen Johan Svensson

Inlägg #18: I Jmm-intervju #11, publicerad 2021-06-04, intervjuar Jan Malmstad medborgarrättsjuristen Johan Svensson, som driver den egna bloggen Orättsstaten.se:

“Svensson menar att Sverige endast är en rättsstat på pappret, i verkligheten ser det annorlunda ut där myndigheter, åklagare och domare inte följer den svenska lagen och som har satt detta i rutin.

Vi går in på:

Den havererade Försäkringskassan.

Att det har satts i system att inte bevilja prövningstillstånd. Medierna, den tredje statsmakten, har slutat granska makten. Att det i princip är straffritt att begå brott i myndighetsövningar.”

En rättspolitisk opposition utan oppositionella

Inlägg #17: Johan Svensson tog i samband med riksdagsvalet 2018 kontakt med tre riksdagsledamöter från oppositionspartierna KD, SD och M.

Dessa tre var Caroline Szyber (KD), Jonas Andersson (SD) och Ida Drougge (M).

Samtalen med dessa förklarar varför det inte finns någon verklig rättspolitisk opposition i Sveriges riksdag idag.

Ingen av dem ville nämligen uppmärksamma eller åtgärda systemfel inom rättsstaten.

En av dem var inte tillräckligt kaxig för att göra det. En annan ansåg att frågan var för abstrakt, inte väckte känslor och därför var politiskt omöjlig att genomföra. En tredje förstod inte frågan över huvud taget.

Samtalen förklarade även varför det inte är tillräckligt med en svensk resningsdomstol för att säkerställa att enskilda garanteras Europakonventionens rätt till en rättvis rättegång i Sverige.

De förklarar vidare varför allmänheten inte kan förvänta sig att enskilda ledamöter följer sin politiska övertygelse i omröstningar i riksdagen och varför ett utökat ämbetsmannaansvar inte skulle ge fler fällande domar för brottsliga tjänstefel.

För riksdagsledamöterna är lojala med det egna partiet i första hand och den egna familjen i andra hand.

Därutöver har vi sedan många år tillbaka en situation där åklagare inte vill väcka åtal för fel och försummelser i myndighetsutövningen.

Uppklarningsprocenten för tjänstefel är nästan noll och därmed lika låg som för cykelstölder.

Detta är givetvis anmärkningsvärt.

För cykelstölderna saknar ju, till skillnad från de brottsliga tjänstefelen, nästan alltid en utpekad gärningsman.

Men så länge åklagare kan fortsätta att begå brottsliga tjänstefel genom att inte väcka åtal för anmälda tjänstefel kommer inte ett utvidgat tjänstemannaansvar att medföra någon ändring i sak.

För detta krävs det en politisk vilja och någon sådan finns uppenbarligen inte i Sveriges riksdag idag.

Orättsstatens administratörer – därför är Sverige ingen rättsstat

Inlägg #16: Johan Svensson förklarar hur det kan komma sig att Sverige idag inte uppfyller villkoren för den demokratiska rättsstaten i 1 kapitlet 1 § tredje stycket regeringsformen.

För denna är trots allt fastslagen i svensk grundlag och Sverige har genom Europakonventionen förbundit sig att garantera alla svenska medborgare har en ovillkorlig rätt till rättvisa rättegångar.

Vilket ansvar har egentligen riksdagens partier och ledamöter samt de etablerade medierna och deras journalister för detta?

Varför röstade en enig riksdag 2018 nej till införandet av en svensk resningsdomstol och hur kan det komma sig att svenska journalister inte granskar rättsväsendet kritiskt och ifrågasättande?

Om uppdrag utan granskning i SVT och Aftonbladet

Inlägg #15: Johan Svensson granskar SVT:s Uppdrag granskning. Lever redaktionen upp till sitt uppdrag att synliggöra missförhållanden, maktmissbruk och att utkräva ansvar för detta?

Eller finns det frågor som är för stora för att granska och makthavare som därför aldrig ställs till svars?

Den överraskande slutsatsen visar på något som bäst kan beskrivas som ett moment 22 för den granskande journalistiken i Sverige, vilket får långtgående konsekvenser för den svenska rättsstaten.

Hotet mot denna kommer nämligen inte, som företrädare för den indirekta demokratin och staten påstår, utifrån. Den kommer oväntat nog inifrån, från den svenska staten själv.

Inte från främmande makter som Ryssland och Kina eller Donald Trumps amerikanska presidentadministration och andra anti-demokratiska grupperingar inom Europa och Sverige.

Vox Populi: “Granskande reportage i sex delar om den undersökande journalistiken i Sverige”

Inlägg #14: Johan Svensson granskar de svenska mediernas undersökande journalistik i en serie reportage som publiceras under Vox Populi på Nyhetsbyrån Nota Bene.

Den första delen, “Uppdrag granskning: ”Noggranna, rättvisa, modiga”?” publicerades den 18 oktober 2020.

Den sjätte och sista delen, “Vem förlorar på en granskning av rättsstaten?” publicerades den 2 november 2020.

Vox Populi: “Verklighetens ‘gangsteradvokater'” (2020-09-21)

Inlägg #13: Johan Svenssons nya text “Verklighetens ‘gangsteradvokater'” (2020-09-21) publicerades i går på Sveriges tredje största nyhetssida i sociala medier: Nyhetsbyrån Nota Bene!

De verkliga gangsteradvokaterna

Inlägg #12: Johan Svensson granskar advokat Viktor Bankes påstående om att ”de verkliga gangsteradvokaterna” endast är de brottmålsadvokater som de låter sig styras av sina grovt kriminella klienter.

Stämmer det eller kan verklighetens gangsteradvokater faktiskt vara de brottmålsadvokater som i praktiken avlönas av staten och tar stor plats i samhällsdebatten som debattörer och rättsexperter?

Brinner dessa advokater verkligen lika starkt för rättssäkerhet i verkligheten eller är deras starka rättspatos bara ett sätt för dem att bygga sina egna varumärken i syfte att tjäna mer pengar?

Johan Svensson granskar därför några av Sveriges mest namnkunniga brottmålsadvokater, advokaterna Per E Samuelson och Marko Tuhkanen, samt målsägandebiträdet och advokaten Elisabeth Fritz Massi.

Alla tre fick nämligen en och samma anbudsförfrågan från Johan Svensson om att upprätta en resningsansökan för en kvinnlig målsägande som ansåg sig ha blivit utsatt för brott i myndighetsutövningen av sex höga domare.

Anne Ramberg och Advokatsamfundets egen “sharia-dom”

Inlägg #11: Johan Svensson fortsätter att granska Advokatsamfundet och dess tidigare generalsekreterare Anne Ramberg.

I en uppmärksammad skandaldom från Solna tingsrätt 2018-02-19 kom två nämndemän från Centern att fria en tilltalad för att han ansågs komma från en bättre familj än den kvinnliga målsäganden.

Domen fördömdes av politiker, advokater och rättsexperter på grund av att nämndemännens bevisvärdering stred mot grunderna i svensk rätt och kom att bli känd som den så kallade Sharia-domen.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets dåvarande generalsekreterare, menade till och med att domen “hör inte hemma i svensk rätt”.

Ändå kom Advokatsamfundets disciplinnämnd 2018-09-20 att fria en advokat, trots att han bevisligen hade kommit att åsidosätta god advokatsed på ett allvarligt sätt.

Den enda rimligen förklaringen till det friande beslutet kan enligt Johan Svensson endast vara, även om det inte sägs uttryckligen, att advokaten ansågs ha en högre social och rättslig status än den kvinnliga målsäganden som anmälde honom.

För i annat fall handlar det om något ännu allvarligare, nämligen ett medvetet åsidosättande av en absolut rättsregel.

Johan Svensson visar dessutom att staten inte bara har varit representerad vid Disciplinnämndens beslut, Advokatsamfundets egen “sharia-dom”, utan att staten även har kommit att godkänna den i efterhand.

Vox Populi: “Anne Rambergs och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom'”

Inlägg #10: Johan Svenssons nya text “Anne Rambergs och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom'” (2020-08-31) har i dag publicerats av Nyhetsbyrån Nota Bene under avdelningen Vox Populi (folkets röst).

Vox Populi: “Anne Ramberg asylaktivism – för att öka advokaternas intäkter”

Inlägg #9: Johan Svenssons nya text “”Anne Ramberg asylaktivism – för att öka advokaternas intäkter” (2020-08-23) har publicerats av Nyhetsbyrån Nota Bene under avdelningen Vox Populi (folkets röst).

Texten är en nedkortad version av inlägget “Anne Rambergs rättsstatsprinciper” (2020-08-23).