Ge DITT STÖD till ETT brottsoffer – när staten inte gör det!

 

 Just nu sker en insamling till brottsoffret “Sienna”, som har fått sina mänskliga rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen kränkta när hon nekats en prövning av kränkningsersättning med 180 000 kronor av den svenska staten.

Foto: Johan Svensson, 2019.

BAKGRUND

Genom att de allmänna domstolarna har nekat Sienna en prövning av hennes yrkande om kränkningsersättning med 180 000 kronor i ideellt skadestånd för de grova brott som hon bevisligen har utsatts för, trots att åklagaren i sin slutplädering i hovrätten anförde att brotten kommit att medföra “långtgående negativa konsekvenser” för henne och att den tilltalande kom att dömas för i princip samtliga gärningar i åklagarens gärningsbeskrivning.

En och samma hovrätt har i två olika brottmålsprocesser kommit fram till den logiskt och rättsligt omöjliga slutsatsen att en viss gärning både var en annan än den åklagaren hade väckt åtal för och sen att det var samma gärning.

I det första brottmålet medförde detta att hovrätten kom att avvisa Siennas skadeståndsyrkande med motiveringen att det inte fanns någon laglig möjlighet att få detta prövat.

I det andra brottmålet kom sen samma hovrätt att avvisa Siennas skadeståndsyrkande med hänvisning till reglerna om “res judicta”, det vill säga att ansvar för samma gärning inte kan prövas två gånger.

Högsta domstolen kom sen fram till den lika logiskt och rättsligt omöjliga slutsatsen när den kom att både avslå Siennas överklagande av hovrättens andra avvisningsbeslut samt att avslå hennes resningsansökan för det första avvisningsbeslutet.

Detta innebär med andra ord att Högsta domstolen kom fram till att den åtalade gärningen både var “en annan” och “samma” som åklagaren hade väckt åtal för i den första brottmålsprocessen i hovrätten, vilket givetvis inte är möjligt.

Binär logik medför att om ett det ena alternativet inte är sant, så är det andra det. En lampa är antingen tänd eller släckt, den kan inte vara både och eller varken eller. Detsamma gäller en dörr, som antingen kan vara öppen eller stängd.

Översatt till brottsrätt innebär detta bland annat att en tilltalad inte både har gjort sig skyldig till ett brott och inte gjort det. En domstol kan därför inte både fälla och fria en tilltalad för en och samma brottsliga gärning, utan måste välja mellan att fälla eller fria den tilltalade för brottet.

Brottsoffermyndigheten kom sedan 2019-08-30 att avslå Siennas begäran om statlig brottsskadeersättning för det grova förtal som hon har utsatts för med motiveringen att gärningen inte är att anse som brottslig, utan att kunna ange vilket eller vilka brottsrekvisit som inte skulle vara uppfyllda.

Nämnden för brottsskadeersättning beslutade sedan 2020-06-01 att inte ändra det tidigare beslutet. Nämnden ansåg inte att detta var “oriktigt” och att Sienna kommit att ange några skäl som ger henne rätt till ersättning.

VARFÖR SKA DU GE ETT BIDRAG TILL SIENNA?

Om du anser att det saknas skäl för dig att ge ett bidrag till insamlingen för Sienna ber jag dig att fundera över det följande:

Antag att du menar att Sverige ändå är en rättsstat. Det händer ju faktiskt att enskilda brottsoffer både får sin sak prövad i allmän domstol, vilket de är garanterade enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att de får den upprättelse som de har rätt till enligt svensk lag.

Enskilda brottsoffer får därför acceptera att staten ibland gör fel och kränker dessa rättigheter. Ingen rättsstat är ofelbar och det är ändå rättsstatens ambitioner att alltid göra rätt som är avgörande.

Skulle du då själv acceptera en situation där du eller en nära anhörig utsätts för ett grovt brott, till exempelvis grov våldtäkt, och sedan nekas statlig brottsskadeersättning på mellan 100 000 kronor och 250 000 kr enligt Brottsoffermyndighetens gällande praxis (se s.22-24 i “Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017“), trots att minst en person har dömts för de grova brotten men han eller hon saknar utmätningsbara tillgångar för att själv betala kränkningsersättningen?

Detta för en handläggare på Brottsoffermyndigheten eller ledamöterna i Nämnden för brottsskadeersättning inte tycker att din nära anhöriga ska få ersättning av privata skäl, det vill säga i strid med lagstiftarens åsikt i frågan.

Tänk dig vidare om du skulle vara mer accepterande för att bli nekad denna ersättning om det dessutom varit så att Polisen inte har velat utreda brottet, Åklagaren inte velat väcka åtal, de advokatbyråer du har varit i kontakt med alla har sagt nej till att företräda dig i ett enskilt åtal, de allmänna domstolarna inte velat pröva det grova brottet i en brottmålsrättegång samt att Justitiekanslern avslagit din begäran om skadestånd utan motivering?

Jag kanske har fel, men jag tror inte att du skulle acceptera en sådan situation. Oavsett om det är du, en nära anhörig, någon bekant eller någon annan som har nekats ersättningen är jag helt säker på att du skulle anse detta vara fel och ovärdigt ett land som påstår sig vara en demokratisk rättsstat.

Läs mer om bakgrunden till insamlingen för “Sienna” här:

”Medborgarrättsjurist räddade Sienna när rättsstaten svek” (Nya Tider 2019-04-25)

Från ingressen till Jonas Perssons artikel i Nya Tider om fallet Sienna:

”Efter fem år i Sverige är hon tungt skuldsatt och hotad om utvisning ur landet – på grund av bedrägeri. Men trots att gärningsmannen döms så startar en osannolik myndighetshärva där Sienna hinner bli både hemlös och självmordsbenägen innan hon med hjälp av en medborgarrättsjurist slutligen kan få sin upprättelse.”

Sidan uppdaterad 2020-07-07.

Skicka diN GÅVA via SWISH till:

0705 – 37 01 26

Märk inbetalningen med: Brottsoffer

BANKÖVERFÖRING

Bank: SE-Banken
Clearing-nr: 5329
Bankkonto-nr: 01 929 03
Märk inbetalningen med: Brottsoffer

Om uppdrag utan granskning i SVT och Aftonbladet

Inlägg #15: Johan Svensson granskar SVT:s Uppdrag granskning. Lever redaktionen upp till sitt uppdrag att synliggöra missförhållanden, maktmissbruk och att utkräva ansvar för detta?

Eller finns det frågor som är för stora för att granska och makthavare som därför aldrig ställs till svars?

Den överraskande slutsatsen visar på något som bäst kan beskrivas som ett moment 22 för den granskande journalistiken i Sverige, vilket får långtgående konsekvenser för den svenska rättsstaten.

Hotet mot denna kommer nämligen inte, som företrädare för den indirekta demokratin och staten påstår, utifrån. Den kommer oväntat nog inifrån, från den svenska staten själv.

Inte från främmande makter som Ryssland och Kina eller Donald Trumps amerikanska presidentadministration och andra anti-demokratiska grupperingar inom Europa och Sverige.

Vox Populi: “Granskande reportage i sex delar om den undersökande journalistiken i Sverige”

Inlägg #14: Johan Svensson granskar de svenska mediernas undersökande journalistik i en serie reportage som publiceras under Vox Populi på Nyhetsbyrån Nota Bene.

Den första delen, “Uppdrag granskning: ”Noggranna, rättvisa, modiga”?” publicerades den 18 oktober 2020.

Den sjätte och sista delen, “Vem förlorar på en granskning av rättsstaten?” publicerades den 2 november 2020.

Vox Populi: “Verklighetens ‘gangsteradvokater'” (2020-09-21)

Inlägg #13: Johan Svenssons nya text “Verklighetens ‘gangsteradvokater'” (2020-09-21) publicerades i går på Sveriges tredje största nyhetssida i sociala medier: Nyhetsbyrån Nota Bene!

De verkliga gangsteradvokaterna

Inlägg #12: Johan Svensson granskar advokat Viktor Bankes påstående om att ”de verkliga gangsteradvokaterna” endast är de brottmålsadvokater som de låter sig styras av sina grovt kriminella klienter.

Stämmer det eller kan verklighetens gangsteradvokater faktiskt vara de brottmålsadvokater som i praktiken avlönas av staten och tar stor plats i samhällsdebatten som debattörer och rättsexperter?

Brinner dessa advokater verkligen lika starkt för rättssäkerhet i verkligheten eller är deras starka rättspatos bara ett sätt för dem att bygga sina egna varumärken i syfte att tjäna mer pengar?

Johan Svensson granskar därför några av Sveriges mest namnkunniga brottmålsadvokater, advokaterna Per E Samuelson och Marko Tuhkanen, samt målsägandebiträdet och advokaten Elisabeth Fritz Massi.

Alla tre fick nämligen en och samma anbudsförfrågan från Johan Svensson om att upprätta en resningsansökan för en kvinnlig målsägande som ansåg sig ha blivit utsatt för brott i myndighetsutövningen av sex höga domare.

Anne Ramberg och Advokatsamfundets egen “sharia-dom”

Inlägg #11: Johan Svensson fortsätter att granska Advokatsamfundet och dess tidigare generalsekreterare Anne Ramberg.

I en uppmärksammad skandaldom från Solna tingsrätt 2018-02-19 kom två nämndemän från Centern att fria en tilltalad för att han ansågs komma från en bättre familj än den kvinnliga målsäganden.

Domen fördömdes av politiker, advokater och rättsexperter på grund av att nämndemännens bevisvärdering stred mot grunderna i svensk rätt och kom att bli känd som den så kallade Sharia-domen.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets dåvarande generalsekreterare, menade till och med att domen “hör inte hemma i svensk rätt”.

Ändå kom Advokatsamfundets disciplinnämnd 2018-09-20 att fria en advokat, trots att han bevisligen hade kommit att åsidosätta god advokatsed på ett allvarligt sätt.

Den enda rimligen förklaringen till det friande beslutet kan enligt Johan Svensson endast vara, även om det inte sägs uttryckligen, att advokaten ansågs ha en högre social och rättslig status än den kvinnliga målsäganden som anmälde honom.

För i annat fall handlar det om något ännu allvarligare, nämligen ett medvetet åsidosättande av en absolut rättsregel.

Johan Svensson visar dessutom att staten inte bara har varit representerad vid Disciplinnämndens beslut, Advokatsamfundets egen “sharia-dom”, utan att staten även har kommit att godkänna den i efterhand.

Vox Populi: “Anne Rambergs och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom'”

Inlägg #10: Johan Svenssons nya text “Anne Rambergs och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom'” (2020-08-31) har i dag publicerats av Nyhetsbyrån Nota Bene under avdelningen Vox Populi (folkets röst).

Vox Populi: “Anne Ramberg asylaktivism – för att öka advokaternas intäkter”

Inlägg #9: Johan Svenssons nya text “”Anne Ramberg asylaktivism – för att öka advokaternas intäkter” (2020-08-23) har publicerats av Nyhetsbyrån Nota Bene under avdelningen Vox Populi (folkets röst).

Texten är en nedkortad version av inlägget “Anne Rambergs rättsstatsprinciper” (2020-08-23).

Anne Rambergs rättsstatsprinciper

Inlägg #8: Johan Svensson granskar Advokatsamfundet och dess tidigare generalsekreterare Anne Ramberg.

I tidningen Advokaten nr 8 2017 hyllade Anne Ramberg rättsstaten och ställde upp ett antal villkor som måste vara uppfyllda i en sådan.

Hon hade tidigare fastslagit att rätten att företrädas av en advokat var en sådan rättsstatlig princip.

Men skulle hon och Advokatsamfundet verkligen komma att stå upp för denna okränkbara rätt?

Jag därför mejlade henne en fråga om detta med anledning av att jag då hade nekats advokat av ett tiotal advokatbyråer i ett mål där staten var motpart.

Läs min fråga och Anne Rambergs oväntade svar på denna.

Leif GW Persson och medajlens baksida

Inlägg #6: Johan Svensson granskar mediernas bild av Leif GW Persson som en oberoende samhällsdebattör, rättsexpert och sanningssägare. Stämmer den eller är den bara en myt som medierna har skapat för att tjäna pengar på varumärket Leif GW?

Om den stämmer, varför slutade Leif GW Persson i så fall att höra av sig i september 2017 när han och redaktionen på “Veckans brott” i SVT var tillbaka för en ny säsong?

För han hade ju i maj 2017 kommit att lova att granska Johan Svenssons uppgifter om att åsidosättandet av lag inte var “sorgliga undantag” i det svenska rättssystemet, vilket Leif GW Persson hade kommit att hävda i en tidningsintervju i samband med Kaj Linnas resningsmål i hovrätten och fallet Kevin.

Var det för att Leif GW Persson redan visste att tillståndet för det svenska rättssystemet var “väldigt illa” och att han inte ville betala det höga pris som följer av att berätta det?

Och i vems tjänst är det som Leif GW Persson nu har tilldelats kungens medalj “för framstående folkbildande insatser som kriminolog”? Statens eller allmänhetens?

Vox Populi: “Medierna och rättsstaten – hur fungerar de egentligen?”

Inlägg #6: Johan Svenssons nya text “Medierna och rättsstaten – hur fungerar de egentligen?” (2020-08-06) har publicerats av Nyhetsbyrån Nota Bene under avdelningen “Vox Populi” (folkets röst).

Denna text är en nedkortad och mer mediekritisk version av inlägget “Leif GW och medaljens baksida?” (2020-08-07).