OM ORÄTTSBLOGGEN

Varför har vi domstolar när de ändå inte behöver följa lagen?

Varför har vi domstolar när de ändå inte behöver följa lagen?

Inlägg # 23: Johan Svensson granskar hur Umeå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Umeå kunde få sina obehörighetsförklaringar av honom som nämndeman i oktober och november 2019 fastställda av Domstolsverket och förvaltningsdomstolarna.

Detta trots att det var uppenbart att skälen för att förklara honom som obehörig att tjänstgöra som nämndeman saknade stöd i lag och därför utgjorde en kränkning av rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen. 

Det framstår därför som att obehörighetsförklaringarnas fastställande i beslut av Domstolsverket och i domar och beslut av Förvaltningsrätten i Luleå, Kammarrätten i Sundsvall och Högsta förvaltningsdomstolen var beställningsdomar.

För alla de motiveringar som de rättsliga instanserna uppgav som skäl för att avslå överklagandena hade redan motbevisats i dessa.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd strider dessutom mot ett av dess tidigare avgöranden.

Beslutet, som inte motiverades särskilt, medförde därför en skadeståndsskyldighet för staten på grund av fel eller försummelse i myndighetsutövningen.

Att det verkliga skälet till obehörighetsförklaringarna var att Johan Svensson hade kommit att rikta kritik mot högre domare och anmäla dessa för brottsliga tjänstefel var det däremot ingen som ville medge öppet.

Rättsväsendets hantering av obehörighetsförklaringarna av mig som nämndeman visar att enskilda domare idag är beredda att begå brott för att skydda staten från ansvar genom avslå överklaganden av felaktiga beslut och domar i lägre instanser.

Därmed finns det inte heller någon svensk rättsstat som garanterar enskilda rättssäkra beslut och domar samt ett skydd mot godtycklig rättstillämpning.

Bara en grov och organiserad brottslighet i svenska domstolar där domare, advokater och åklagare hjälper staten att undgå sina skyldigheter enligt lag, grundlagen, EU-rätten och den internationella folkrätten.

Om Anna Dahlbergs auktoritära syn på mediernas granskning och Expressens tystnadskultur

Om Anna Dahlbergs auktoritära syn på mediernas granskning och Expressens tystnadskultur

Inlägg # 22: Johan Svensson granskar en ledare av Expressens Anna Dahlberg den 23 oktober 2021 där hon anser att domstolarna måste skyddas från “orättvisa granskningar”.

Detta då Anna Dahlberg anser att mediernas ifrågasättande av avslag hotar “tilltron till rättsstaten” och att det är en myt “att den enskilde är helt rättslös gentemot byråkratin”.

Ett av villkoren för rättsstaten är att det finns fria och oberoende medier som granskar rättsväsendet. Det innebär att medierna ska vara domstolarnas domstol.

Några svar på mina frågor om varför Anna Dahlberg i så fall inte tycker att det är ett större problem att medierna allt för sällan granskar rättsväsendet får jag inte.

Inte heller Thomas Mattsson, tidningens tidigare chefredaktör och ansvarige utgivare, kom att besvara mina frågor från den 24 mars 2019 om mediernas uppenbara ovilja att granska felaktiga beslut och domar.

Det talar för att det, utöver en auktoritär syn på mediernas granskning av rättsstaten, finns en tystnadskultur på Expressen avseende systemfel inom denna.

Därför framstår advokat Marko Tuhkanens kamp för rättvisa lika äkta som en lösnagel i ögat på rättsväsendet

Därför framstår advokat Marko Tuhkanens kamp för rättvisa lika äkta som en lösnagel i ögat på rättsväsendet

Inlägg # 21: Johan Svensson granskar advokat Marko Tuhkanens trovärdighet utifrån hans kamp för rättvisa i Rönnäsfallet.

Detta med anledning av den dokumentärserie i fem delar om Rönnäsfallet som premiärvisades 2021-10-11 i TV5 och Discovery+.

Slutsatsen blir att advokat Marko Tuhkanens kamp för rättvisa, sett i ljuset av fallet Sienna, inte är trovärdig.

En annan slutsats är att Sverige inte är någon rättsstat.

Det framgår nämligen av den senaste statistiken i mål om resning från Högsta domstolen.

För enligt denna är det idag endast tur eller godtycke som avgör rätten till en rättvis rättegång.

Folkuppropet för rättsstaten Sverige (2022-09-11)

Folkuppropet för rättsstaten Sverige (2022-09-11)

Inlägg #20: Med ett år kvar till riksdagsvalet 2022 ställer Johan Svensson frågan om en svensk rättsstat är möjlig efter detta?

För det framstår idag som att Sverige inte uppfyller villkoren för rättsstaten, då Sverige systematiskt kränker rätten till en rättvis rättegång.

Allting talar dock för att det systemfel som beskrivs i fallet Sienna är för stort för att granska.

Det enda sättet att få systemfelet granskat är därför att skapa ett stort folkligt stöd för detta.

Systematiska lag- och grundlagsbrott i Förvaltningsrätten i Umeå

Systematiska lag- och grundlagsbrott i Förvaltningsrätten i Umeå

Inlägg #19: Johan Svensson berättar om när han under sin tjänstgöring som nämndeman i Förvaltningsrätten i Umeå under åren 2018 till 2019 uppmärksammade att domstolen systematiskt åsidosatte både lagen och grundlagen vid fördelningen av uppdrag för dess nämndemän.

Vid ett möte i mars 2019 med förvaltningsrättens myndighetschef, lagmannen Björn Johansson, kom Johan Svensson att presentera sin bevisning för domstolens lagbrott.

Lagman Björn Johansson kom då att medge att Förvaltningsrätten i Umeås lagstridiga fördelning av nämndemannauppdragen “inte var bra”, men uppgav sen i ett mejl efterföljande att han ville att vi skulle “lägga detta bakom oss och fokusera på fortsättningen med våra viktiga uppdrag”.

Bakgrunden till förvaltningsrättens lagbrott visade sig vara de brottsanmälningar av högre domare till Justitiekanslern som jag hade gjort under sommaren 2017.

De domare som jag då hade JK-anmält för brott var sex hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland och två justitieråd i Högsta domstolen, nämligen Göran Lambertz (justitiekansler 2001 – 2009) och Mari Heidenborg (justitiekansler sedan 2018).

Jmm-intervju #11: Jan Malmstads video-intervju med medborgarrättsjuristen Johan Svensson

Jmm-intervju #11: Jan Malmstads video-intervju med medborgarrättsjuristen Johan Svensson

Inlägg #18: I Jmm-intervju #11, publicerad 2021-06-04, intervjuar Jan Malmstad medborgarrättsjuristen Johan Svensson, som driver den egna bloggen Orättsstaten.se:

“Svensson menar att Sverige endast är en rättsstat på pappret, i verkligheten ser det annorlunda ut där myndigheter, åklagare och domare inte följer den svenska lagen och som har satt detta i rutin.

Vi går in på:

Den havererade Försäkringskassan.

Att det har satts i system att inte bevilja prövningstillstånd. Medierna, den tredje statsmakten, har slutat granska makten. Att det i princip är straffritt att begå brott i myndighetsövningar.”

En rättspolitisk opposition utan oppositionella

En rättspolitisk opposition utan oppositionella

Inlägg #17: Johan Svensson tog i samband med riksdagsvalet 2018 kontakt med tre riksdagsledamöter från oppositionspartierna KD, SD och M.

Dessa tre var Caroline Szyber (KD), Jonas Andersson (SD) och Ida Drougge (M).

Samtalen med dessa förklarar varför det inte finns någon verklig rättspolitisk opposition i Sveriges riksdag idag.

Ingen av dem ville nämligen uppmärksamma eller åtgärda systemfel inom rättsstaten.

En av dem var inte tillräckligt kaxig för att göra det. En annan ansåg att frågan var för abstrakt, inte väckte känslor och därför var politiskt omöjlig att genomföra. En tredje förstod inte frågan över huvud taget.

Samtalen förklarade även varför det inte är tillräckligt med en svensk resningsdomstol för att säkerställa att enskilda garanteras Europakonventionens rätt till en rättvis rättegång i Sverige.

De förklarar vidare varför allmänheten inte kan förvänta sig att enskilda ledamöter följer sin politiska övertygelse i omröstningar i riksdagen och varför ett utökat ämbetsmannaansvar inte skulle ge fler fällande domar för brottsliga tjänstefel.

För riksdagsledamöterna är lojala med det egna partiet i första hand och den egna familjen i andra hand.

Därutöver har vi sedan många år tillbaka en situation där åklagare inte vill väcka åtal för fel och försummelser i myndighetsutövningen.

Uppklarningsprocenten för tjänstefel är nästan noll och därmed lika låg som för cykelstölder.

Detta är givetvis anmärkningsvärt.

För cykelstölderna saknar ju, till skillnad från de brottsliga tjänstefelen, nästan alltid en utpekad gärningsman.

Men så länge åklagare kan fortsätta att begå brottsliga tjänstefel genom att inte väcka åtal för anmälda tjänstefel kommer inte ett utvidgat tjänstemannaansvar att medföra någon ändring i sak.

För detta krävs det en politisk vilja och någon sådan finns uppenbarligen inte i Sveriges riksdag idag.

Orättsstatens administratörer – därför är Sverige ingen rättsstat

Orättsstatens administratörer – därför är Sverige ingen rättsstat

Inlägg #16: Johan Svensson förklarar hur det kan komma sig att Sverige idag inte uppfyller villkoren för den demokratiska rättsstaten i 1 kapitlet 1 § tredje stycket regeringsformen.

För denna är trots allt fastslagen i svensk grundlag och Sverige har genom Europakonventionen förbundit sig att garantera alla svenska medborgare har en ovillkorlig rätt till rättvisa rättegångar.

Vilket ansvar har egentligen riksdagens partier och ledamöter samt de etablerade medierna och deras journalister för detta?

Varför röstade en enig riksdag 2018 nej till införandet av en svensk resningsdomstol och hur kan det komma sig att svenska journalister inte granskar rättsväsendet kritiskt och ifrågasättande?

Om uppdrag utan granskning i SVT och Aftonbladet

Om uppdrag utan granskning i SVT och Aftonbladet

Inlägg #15: Johan Svensson granskar SVT:s Uppdrag granskning. Lever redaktionen upp till sitt uppdrag att synliggöra missförhållanden, maktmissbruk och att utkräva ansvar för detta?

Eller finns det frågor som är för stora för att granska och makthavare som därför aldrig ställs till svars?

Den överraskande slutsatsen visar på något som bäst kan beskrivas som ett moment 22 för den granskande journalistiken i Sverige, vilket får långtgående konsekvenser för den svenska rättsstaten.

Hotet mot denna kommer nämligen inte, som företrädare för den indirekta demokratin och staten påstår, utifrån. Den kommer oväntat nog inifrån, från den svenska staten själv.

Inte från främmande makter som Ryssland och Kina eller Donald Trumps amerikanska presidentadministration och andra anti-demokratiska grupperingar inom Europa och Sverige.

Lämna ditt stöd


Du får gärna stödja mitt arbete för brottsoffer!

Använd i så fall formuläret på sidan KONTAKT för att lämna förslag på hur ett sådant stöd eller samarbete skulle kunna se ut. 

Arkiv

Följ mig

PRENUMERERA PÅ BLOGGEN