CV – Johan Svensson

 

Nuvarande anställning

Jag jobbar heltid som restaurangchef på en restaurang i Umeå sedan 2000. Mina arbetsuppgifter som restaurangchef medför att jag hanterar personalfrågor (arbetsrätt), sköter den löpande bokföringen (skatterätt) och kontakter med olika myndigheter (arbetsmiljölagen, alkohollagen, ordningslagen etc).

Jag hade tidigare den enskilda firman “Juridiska tjänster” för att kunna agera som ombud i olika ärenden och mål. Denna registrerades i februari 2016 och avvecklades i juni 2020.

 

Mål och ärenden i urval

2016

– Överklagat och fått rätt mot Kronofogdemyndighetens rättsavdelning gällande förutsättningarna för handräckning av rätten till kopior av skuldebrev.

2017

– Vunnit elva mål om klagan över domvilla i Hovrätten för Övre Norrland.

– Överklagat en avvisning av ombud i hovrätten och fått prövningstillstånd i Högsta domstolen (som återförvisade målet till hovrätten för ny prövning).

2018

– Fått Kronofogdemyndigheten att ändra ett avslagsbeslut avseende en ansökan om rättelse av registeruppgifter.

2019

– Vunnit mål i förvaltningsrätten och tingsrätten mot Överförmyndarnämnden i Umeå avseende moms för gode män, då jag kunde motbevisa de felaktiga rättsliga slutsatser om innehållet i gällande rättspraxis som chefsjuristen för Sveriges landsting och kommuner (SKL) kommit fram till. Målet är överklagat till hovrätten.

– Som ombud för den målsägande lämnat in en polisanmälan om bedrägeri, åklagaren i målet har begärt att förundersökningen ska kompletteras med bland annat förhör med den målsägande och den misstänkte innan åtal väcks.

– Fått bifall på en ansökan om förvaltarskap.

– Fått stämningsansökan utfärdad i arbetstvist (pågående mål) och vunnit bifall för denna genom en tredskodom till fördel för den kärande.

2020

– Beviljats prövningstillstånd i egenskap av förvaltare i ett mål i Kammarrätten i Sundsvall.

– Beviljats prövningstillstånd i egenskap av god man i två mål i Hovrätten för Övre Norrland.

– Beviljats prövningstillstånd i egenskap av nämndeman i två mål om nämndemans behörighet i Kammarrätten i Sundsvall (se mål 925-20 mot Förvaltningsrätten i Umeå och mål 926-20 mot Umeå tingsrätt).

 2021

– Får under ett avstämningsmöte med Försäkringskassan den behandlande läkaren i ett sjukpenningärende att medge att det saknas förutsättning för fortsatt arbetsträning och att det enda som återstår är att bevilja den försäkrade hel sjukersättning.

Jag väntar nu på att Försäkringskassan ska återkalla målet i Förvaltningsrätten, där jag som ombud har yrkat att domstolen ska överpröva myndighetens avslag på den försäkrades ansökan om hel sjukersättning.

Läs mer om mitt arbete i fallet “Sienna” här:

”Medborgarrättsjurist räddade Sienna när rättsstaten svek” (Nya Tider 2019-04-25)

Från ingressen till Jonas Perssons artikel i Nya Tider:

”Efter fem år i Sverige är hon tungt skuldsatt och hotad om utvisning ur landet – på grund av bedrägeri. Men trots att gärningsmannen döms så startar en osannolik myndighetshärva där Sienna hinner bli både hemlös och självmordsbenägen innan hon med hjälp av en medborgarrättsjurist slutligen kan få sin upprättelse.”

 Utbildning

1995-1999

– Sju terminer juridik på Umeå universitet (varav sex terminer var på Juristprogrammet).

Uppdrag

 2018 – 2019

– Nämndeman i Förvaltningsrätten i Umeå

2019

– Juryman i tryckfrihetsmål i Umeå tingsrätt

2020 – 2023 (nominerad till):

– Nämndeman i Umeå tingsrätt

– Nämndeman i Förvaltningsrätten i Umeå


Ideella fritidsuppdrag 

 2017 – tills vidare

– God man/förvaltare

2018 – tills vidare

– Kontaktperson

2019 – tills vidare

– Stödperson inom Psykiatrin

2020 – tills vidare

– God man

 Fullständigt CV

Fullständigt CV, mål- och ärendenummer till ovanstående avgöranden eller kopior på studieintyg kan lämnas ut vid förfrågan.

Sidan uppdaterades 2021-02-28.

KONTAKTA MIG

Vill du ställa frågor, tipsa om oegentligheter inom rättsväsendet?

Orättsstatens administratörer – därför är Sverige ingen rättsstat

Inlägg #16: Johan Svensson förklarar hur det kan komma sig att Sverige idag inte uppfyller villkoren för den demokratiska rättsstaten i 1 kapitlet 1 § tredje stycket regeringsformen.

För denna är trots allt fastslagen i svensk grundlag och Sverige har genom Europakonventionen förbundit sig att garantera alla svenska medborgare har en ovillkorlig rätt till rättvisa rättegångar.

Vilket ansvar har egentligen riksdagens partier och ledamöter samt de etablerade medierna och deras journalister för detta?

Varför röstade en enig riksdag 2018 nej till införandet av en svensk resningsdomstol och hur kan det komma sig att svenska journalister inte granskar rättsväsendet kritiskt och ifrågasättande?

Om uppdrag utan granskning i SVT och Aftonbladet

Inlägg #15: Johan Svensson granskar SVT:s Uppdrag granskning. Lever redaktionen upp till sitt uppdrag att synliggöra missförhållanden, maktmissbruk och att utkräva ansvar för detta?

Eller finns det frågor som är för stora för att granska och makthavare som därför aldrig ställs till svars?

Den överraskande slutsatsen visar på något som bäst kan beskrivas som ett moment 22 för den granskande journalistiken i Sverige, vilket får långtgående konsekvenser för den svenska rättsstaten.

Hotet mot denna kommer nämligen inte, som företrädare för den indirekta demokratin och staten påstår, utifrån. Den kommer oväntat nog inifrån, från den svenska staten själv.

Inte från främmande makter som Ryssland och Kina eller Donald Trumps amerikanska presidentadministration och andra anti-demokratiska grupperingar inom Europa och Sverige.

Vox Populi: “Granskande reportage i sex delar om den undersökande journalistiken i Sverige”

Inlägg #14: Johan Svensson granskar de svenska mediernas undersökande journalistik i en serie reportage som publiceras under Vox Populi på Nyhetsbyrån Nota Bene.

Den första delen, “Uppdrag granskning: ”Noggranna, rättvisa, modiga”?” publicerades den 18 oktober 2020.

Den sjätte och sista delen, “Vem förlorar på en granskning av rättsstaten?” publicerades den 2 november 2020.

Vox Populi: “Verklighetens ‘gangsteradvokater'” (2020-09-21)

Inlägg #13: Johan Svenssons nya text “Verklighetens ‘gangsteradvokater'” (2020-09-21) publicerades i går på Sveriges tredje största nyhetssida i sociala medier: Nyhetsbyrån Nota Bene!

De verkliga gangsteradvokaterna

Inlägg #12: Johan Svensson granskar advokat Viktor Bankes påstående om att ”de verkliga gangsteradvokaterna” endast är de brottmålsadvokater som de låter sig styras av sina grovt kriminella klienter.

Stämmer det eller kan verklighetens gangsteradvokater faktiskt vara de brottmålsadvokater som i praktiken avlönas av staten och tar stor plats i samhällsdebatten som debattörer och rättsexperter?

Brinner dessa advokater verkligen lika starkt för rättssäkerhet i verkligheten eller är deras starka rättspatos bara ett sätt för dem att bygga sina egna varumärken i syfte att tjäna mer pengar?

Johan Svensson granskar därför några av Sveriges mest namnkunniga brottmålsadvokater, advokaterna Per E Samuelson och Marko Tuhkanen, samt målsägandebiträdet och advokaten Elisabeth Fritz Massi.

Alla tre fick nämligen en och samma anbudsförfrågan från Johan Svensson om att upprätta en resningsansökan för en kvinnlig målsägande som ansåg sig ha blivit utsatt för brott i myndighetsutövningen av sex höga domare.

Anne Ramberg och Advokatsamfundets egen “sharia-dom”

Inlägg #11: Johan Svensson fortsätter att granska Advokatsamfundet och dess tidigare generalsekreterare Anne Ramberg.

I en uppmärksammad skandaldom från Solna tingsrätt 2018-02-19 kom två nämndemän från Centern att fria en tilltalad för att han ansågs komma från en bättre familj än den kvinnliga målsäganden.

Domen fördömdes av politiker, advokater och rättsexperter på grund av att nämndemännens bevisvärdering stred mot grunderna i svensk rätt och kom att bli känd som den så kallade Sharia-domen.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets dåvarande generalsekreterare, menade till och med att domen “hör inte hemma i svensk rätt”.

Ändå kom Advokatsamfundets disciplinnämnd 2018-09-20 att fria en advokat, trots att han bevisligen hade kommit att åsidosätta god advokatsed på ett allvarligt sätt.

Den enda rimligen förklaringen till det friande beslutet kan enligt Johan Svensson endast vara, även om det inte sägs uttryckligen, att advokaten ansågs ha en högre social och rättslig status än den kvinnliga målsäganden som anmälde honom.

För i annat fall handlar det om något ännu allvarligare, nämligen ett medvetet åsidosättande av en absolut rättsregel.

Johan Svensson visar dessutom att staten inte bara har varit representerad vid Disciplinnämndens beslut, Advokatsamfundets egen “sharia-dom”, utan att staten även har kommit att godkänna den i efterhand.

Vox Populi: “Anne Rambergs och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom'”

Inlägg #10: Johan Svenssons nya text “Anne Rambergs och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom'” (2020-08-31) har i dag publicerats av Nyhetsbyrån Nota Bene under avdelningen Vox Populi (folkets röst).

Vox Populi: “Anne Ramberg asylaktivism – för att öka advokaternas intäkter”

Inlägg #9: Johan Svenssons nya text “”Anne Ramberg asylaktivism – för att öka advokaternas intäkter” (2020-08-23) har publicerats av Nyhetsbyrån Nota Bene under avdelningen Vox Populi (folkets röst).

Texten är en nedkortad version av inlägget “Anne Rambergs rättsstatsprinciper” (2020-08-23).

Anne Rambergs rättsstatsprinciper

Inlägg #8: Johan Svensson granskar Advokatsamfundet och dess tidigare generalsekreterare Anne Ramberg.

I tidningen Advokaten nr 8 2017 hyllade Anne Ramberg rättsstaten och ställde upp ett antal villkor som måste vara uppfyllda i en sådan.

Hon hade tidigare fastslagit att rätten att företrädas av en advokat var en sådan rättsstatlig princip.

Men skulle hon och Advokatsamfundet verkligen komma att stå upp för denna okränkbara rätt?

Jag därför mejlade henne en fråga om detta med anledning av att jag då hade nekats advokat av ett tiotal advokatbyråer i ett mål där staten var motpart.

Läs min fråga och Anne Rambergs oväntade svar på denna.

Leif GW Persson och medajlens baksida

Inlägg #6: Johan Svensson granskar mediernas bild av Leif GW Persson som en oberoende samhällsdebattör, rättsexpert och sanningssägare. Stämmer den eller är den bara en myt som medierna har skapat för att tjäna pengar på varumärket Leif GW?

Om den stämmer, varför slutade Leif GW Persson i så fall att höra av sig i september 2017 när han och redaktionen på “Veckans brott” i SVT var tillbaka för en ny säsong?

För han hade ju i maj 2017 kommit att lova att granska Johan Svenssons uppgifter om att åsidosättandet av lag inte var “sorgliga undantag” i det svenska rättssystemet, vilket Leif GW Persson hade kommit att hävda i en tidningsintervju i samband med Kaj Linnas resningsmål i hovrätten och fallet Kevin.

Var det för att Leif GW Persson redan visste att tillståndet för det svenska rättssystemet var “väldigt illa” och att han inte ville betala det höga pris som följer av att berätta det?

Och i vems tjänst är det som Leif GW Persson nu har tilldelats kungens medalj “för framstående folkbildande insatser som kriminolog”? Statens eller allmänhetens?