CV – Johan Svensson

 

Nuvarande anställning

Jag jobbar heltid som restaurangchef på en restaurang i Umeå sedan 2000. Mina arbetsuppgifter som restaurangchef medför att jag hanterar personalfrågor (arbetsrätt), sköter den löpande bokföringen (skatterätt) och kontakter med olika myndigheter (arbetsmiljölagen, alkohollagen, ordningslagen etc).

Jag hade tidigare en enskild firma för att kunna agera som ombud i olika ärenden och mål. Denna registrerades i februari 2016 och avvecklades i juni 2020.

 

Mål och ärenden i urval

2016

– Överklagat och fått rätt mot Kronofogdemyndighetens rättsavdelning gällande förutsättningarna för handräckning av rätten till kopior av skuldebrev.

2017

– Vunnit elva mål om klagan över domvilla i Hovrätten för Övre Norrland.

– Överklagat en avvisning av ombud i hovrätten och fått prövningstillstånd i Högsta domstolen (som återförvisade målet till hovrätten för ny prövning).

2018

– Fått Kronofogdemyndigheten att ändra ett avslagsbeslut avseende en ansökan om rättelse av registeruppgifter.

2019

– Vunnit mål i förvaltningsrätten och tingsrätten mot Överförmyndarnämnden i Umeå avseende moms för gode män, då jag kunde motbevisa de felaktiga rättsliga slutsatser om innehållet i gällande rättspraxis som chefsjuristen för Sveriges landsting och kommuner (SKL) kommit fram till. Målet är överklagat till hovrätten.

– Som ombud för den målsägande lämnat in en polisanmälan om bedrägeri, åklagaren i målet har begärt att förundersökningen ska kompletteras med bland annat förhör med den målsägande och den misstänkte innan åtal väcks.

– Fått bifall på en ansökan om förvaltarskap i Umeå tingsrätt.

– Fått stämningsansökan utfärdad i arbetstvist (pågående mål) och vunnit bifall för denna genom en tredskodom till fördel för den kärande.

2020

– Beviljats prövningstillstånd i egenskap av förvaltare i ett mål i Kammarrätten i Sundsvall (handikappersättning).

– Beviljats prövningstillstånd i egenskap av god man i två mål i Hovrätten för Övre Norrland (mervärdesskatt).

– Beviljats prövningstillstånd i egenskap av nämndeman i två mål om nämndemans behörighet i Kammarrätten i Sundsvall (se mål 925-20 mot Förvaltningsrätten i Umeå och mål 926-20 mot Umeå tingsrätt).

– Vunnit bifall i två mål om jämkning av godmanskap i Umeå tingsrätt.

– Vunnit tvistemål i egenskap av ombud utan ersättningsanspråk i Luleå tingsrätt.

 

 2021

– Får under ett avstämningsmöte med Försäkringskassan den behandlande läkaren i ett sjukpenningärende att medge att det saknas förutsättning för fortsatt arbetsträning och att det enda som återstår är att bevilja den försäkrade hel sjukersättning.

– Beviljats prövningstillstånd i ett mål i Hovrätten för Övre Norrland i egenskap av god man (arvodesbeslut).

– Motparten i ett förenklat tvistemål i Stockholms tingsrätt går med på en förlikning i enlighet med mitt förstahandsyrkande som kärande.

Läs mer om mitt arbete i fallet “Sienna” här:

”Medborgarrättsjurist räddade Sienna när rättsstaten svek” (Nya Tider 2019-04-25)

Från ingressen till Jonas Perssons artikel i Nya Tider:

”Efter fem år i Sverige är hon tungt skuldsatt och hotad om utvisning ur landet – på grund av bedrägeri. Men trots att gärningsmannen döms så startar en osannolik myndighetshärva där Sienna hinner bli både hemlös och självmordsbenägen innan hon med hjälp av en medborgarrättsjurist slutligen kan få sin upprättelse.”

 Utbildning

1995-1999

– Sju terminer juridik på Umeå universitet (varav sex terminer var på Juristprogrammet) och en termin matematik..

Uppdrag

 2018 – 2019

– Nämndeman i Förvaltningsrätten i Umeå

2019

– Juryman i tryckfrihetsmål i Umeå tingsrätt

2020 – 2023 (nominerad till):

– Nämndeman i Umeå tingsrätt

– Nämndeman i Förvaltningsrätten i Umeå


Ideella fritidsuppdrag 

 2017 – tills vidare

– God man och förvaltare

2018 – 2021

– Kontaktperson inom Socialtjänsten

2019 – tills vidare

– Stödperson inom Psykiatrin

2020 – tills vidare

– God man

 Fullständigt CV

Fullständigt CV, mål- och ärendenummer till ovanstående avgöranden eller kopior på studieintyg kan lämnas ut vid förfrågan.

Sidan uppdaterades 2021-07-31.

KONTAKTA MIG

Vill du ställa frågor, tipsa om oegentligheter inom rättsväsendet?

Jmm-intervju #11: Jan Malmstads video-intervju med medborgarrättsjuristen Johan Svensson

Inlägg #18: I Jmm-intervju #11, publicerad 2021-06-04, intervjuar Jan Malmstad medborgarrättsjuristen Johan Svensson, som driver den egna bloggen Orättsstaten.se:

“Svensson menar att Sverige endast är en rättsstat på pappret, i verkligheten ser det annorlunda ut där myndigheter, åklagare och domare inte följer den svenska lagen och som har satt detta i rutin.

Vi går in på:

Den havererade Försäkringskassan.

Att det har satts i system att inte bevilja prövningstillstånd. Medierna, den tredje statsmakten, har slutat granska makten. Att det i princip är straffritt att begå brott i myndighetsövningar.”

En rättspolitisk opposition utan oppositionella

Inlägg #17: Johan Svensson tog i samband med riksdagsvalet 2018 kontakt med tre riksdagsledamöter från oppositionspartierna KD, SD och M.

Dessa tre var Caroline Szyber (KD), Jonas Andersson (SD) och Ida Drougge (M).

Samtalen med dessa förklarar varför det inte finns någon verklig rättspolitisk opposition i Sveriges riksdag idag.

Ingen av dem ville nämligen uppmärksamma eller åtgärda systemfel inom rättsstaten.

En av dem var inte tillräckligt kaxig för att göra det. En annan ansåg att frågan var för abstrakt, inte väckte känslor och därför var politiskt omöjlig att genomföra. En tredje förstod inte frågan över huvud taget.

Samtalen förklarade även varför det inte är tillräckligt med en svensk resningsdomstol för att säkerställa att enskilda garanteras Europakonventionens rätt till en rättvis rättegång i Sverige.

De förklarar vidare varför allmänheten inte kan förvänta sig att enskilda ledamöter följer sin politiska övertygelse i omröstningar i riksdagen och varför ett utökat ämbetsmannaansvar inte skulle ge fler fällande domar för brottsliga tjänstefel.

För riksdagsledamöterna är lojala med det egna partiet i första hand och den egna familjen i andra hand.

Därutöver har vi sedan många år tillbaka en situation där åklagare inte vill väcka åtal för fel och försummelser i myndighetsutövningen.

Uppklarningsprocenten för tjänstefel är nästan noll och därmed lika låg som för cykelstölder.

Detta är givetvis anmärkningsvärt.

För cykelstölderna saknar ju, till skillnad från de brottsliga tjänstefelen, nästan alltid en utpekad gärningsman.

Men så länge åklagare kan fortsätta att begå brottsliga tjänstefel genom att inte väcka åtal för anmälda tjänstefel kommer inte ett utvidgat tjänstemannaansvar att medföra någon ändring i sak.

För detta krävs det en politisk vilja och någon sådan finns uppenbarligen inte i Sveriges riksdag idag.

Orättsstatens administratörer – därför är Sverige ingen rättsstat

Inlägg #16: Johan Svensson förklarar hur det kan komma sig att Sverige idag inte uppfyller villkoren för den demokratiska rättsstaten i 1 kapitlet 1 § tredje stycket regeringsformen.

För denna är trots allt fastslagen i svensk grundlag och Sverige har genom Europakonventionen förbundit sig att garantera alla svenska medborgare har en ovillkorlig rätt till rättvisa rättegångar.

Vilket ansvar har egentligen riksdagens partier och ledamöter samt de etablerade medierna och deras journalister för detta?

Varför röstade en enig riksdag 2018 nej till införandet av en svensk resningsdomstol och hur kan det komma sig att svenska journalister inte granskar rättsväsendet kritiskt och ifrågasättande?

Om uppdrag utan granskning i SVT och Aftonbladet

Inlägg #15: Johan Svensson granskar SVT:s Uppdrag granskning. Lever redaktionen upp till sitt uppdrag att synliggöra missförhållanden, maktmissbruk och att utkräva ansvar för detta?

Eller finns det frågor som är för stora för att granska och makthavare som därför aldrig ställs till svars?

Den överraskande slutsatsen visar på något som bäst kan beskrivas som ett moment 22 för den granskande journalistiken i Sverige, vilket får långtgående konsekvenser för den svenska rättsstaten.

Hotet mot denna kommer nämligen inte, som företrädare för den indirekta demokratin och staten påstår, utifrån. Den kommer oväntat nog inifrån, från den svenska staten själv.

Inte från främmande makter som Ryssland och Kina eller Donald Trumps amerikanska presidentadministration och andra anti-demokratiska grupperingar inom Europa och Sverige.

Vox Populi: “Granskande reportage i sex delar om den undersökande journalistiken i Sverige”

Inlägg #14: Johan Svensson granskar de svenska mediernas undersökande journalistik i en serie reportage som publiceras under Vox Populi på Nyhetsbyrån Nota Bene.

Den första delen, “Uppdrag granskning: ”Noggranna, rättvisa, modiga”?” publicerades den 18 oktober 2020.

Den sjätte och sista delen, “Vem förlorar på en granskning av rättsstaten?” publicerades den 2 november 2020.

Vox Populi: “Verklighetens ‘gangsteradvokater'” (2020-09-21)

Inlägg #13: Johan Svenssons nya text “Verklighetens ‘gangsteradvokater'” (2020-09-21) publicerades i går på Sveriges tredje största nyhetssida i sociala medier: Nyhetsbyrån Nota Bene!

De verkliga gangsteradvokaterna

Inlägg #12: Johan Svensson granskar advokat Viktor Bankes påstående om att ”de verkliga gangsteradvokaterna” endast är de brottmålsadvokater som de låter sig styras av sina grovt kriminella klienter.

Stämmer det eller kan verklighetens gangsteradvokater faktiskt vara de brottmålsadvokater som i praktiken avlönas av staten och tar stor plats i samhällsdebatten som debattörer och rättsexperter?

Brinner dessa advokater verkligen lika starkt för rättssäkerhet i verkligheten eller är deras starka rättspatos bara ett sätt för dem att bygga sina egna varumärken i syfte att tjäna mer pengar?

Johan Svensson granskar därför några av Sveriges mest namnkunniga brottmålsadvokater, advokaterna Per E Samuelson och Marko Tuhkanen, samt målsägandebiträdet och advokaten Elisabeth Fritz Massi.

Alla tre fick nämligen en och samma anbudsförfrågan från Johan Svensson om att upprätta en resningsansökan för en kvinnlig målsägande som ansåg sig ha blivit utsatt för brott i myndighetsutövningen av sex höga domare.

Anne Ramberg och Advokatsamfundets egen “sharia-dom”

Inlägg #11: Johan Svensson fortsätter att granska Advokatsamfundet och dess tidigare generalsekreterare Anne Ramberg.

I en uppmärksammad skandaldom från Solna tingsrätt 2018-02-19 kom två nämndemän från Centern att fria en tilltalad för att han ansågs komma från en bättre familj än den kvinnliga målsäganden.

Domen fördömdes av politiker, advokater och rättsexperter på grund av att nämndemännens bevisvärdering stred mot grunderna i svensk rätt och kom att bli känd som den så kallade Sharia-domen.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets dåvarande generalsekreterare, menade till och med att domen “hör inte hemma i svensk rätt”.

Ändå kom Advokatsamfundets disciplinnämnd 2018-09-20 att fria en advokat, trots att han bevisligen hade kommit att åsidosätta god advokatsed på ett allvarligt sätt.

Den enda rimligen förklaringen till det friande beslutet kan enligt Johan Svensson endast vara, även om det inte sägs uttryckligen, att advokaten ansågs ha en högre social och rättslig status än den kvinnliga målsäganden som anmälde honom.

För i annat fall handlar det om något ännu allvarligare, nämligen ett medvetet åsidosättande av en absolut rättsregel.

Johan Svensson visar dessutom att staten inte bara har varit representerad vid Disciplinnämndens beslut, Advokatsamfundets egen “sharia-dom”, utan att staten även har kommit att godkänna den i efterhand.

Vox Populi: “Anne Rambergs och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom'”

Inlägg #10: Johan Svenssons nya text “Anne Rambergs och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom'” (2020-08-31) har i dag publicerats av Nyhetsbyrån Nota Bene under avdelningen Vox Populi (folkets röst).

Vox Populi: “Anne Ramberg asylaktivism – för att öka advokaternas intäkter”

Inlägg #9: Johan Svenssons nya text “”Anne Ramberg asylaktivism – för att öka advokaternas intäkter” (2020-08-23) har publicerats av Nyhetsbyrån Nota Bene under avdelningen Vox Populi (folkets röst).

Texten är en nedkortad version av inlägget “Anne Rambergs rättsstatsprinciper” (2020-08-23).