Författare: Johan Svensson

Hovrätten för Nedre Norrlands brottsliga dom i mål T 300-22

Inlägg #34: Johan Svensson har som ombud för en kärande överklagat en tvistemålsdom till Högsta domstolen. Det överklagade målet avser en dom i Hovrätten i Nedre Norrland där domstolen gör sig skyldig till ett grovt rättegångsfel när den bortser från bevisningen och parternas yrkanden i det underliggande målet i Ångermanlands tingsrätt för att kunna döma till kärandens nackdel.

Detta trots att Hovrätten för Nedre Norrland först hade kommit att bevilja käranden prövningstillstånd. I Ångermanlands tingsrätt hade domstolen uppenbart gjort sig skyldig till ett grovt förbiseende när den hänvisade till fel rättsregel för att kunna döma till nackdel för den kärande. Domstolen kunde därför avslå kärandens yrkande om att svaranden skulle förpliktigas att ersätta henne med nästan 600 000 kronor plus ränta.

Den svarande i målet har varit misstänkt för grovt bedrägeri mot den kärande när han efter en husförsäljning fick låna hela försäljningslikviden av käranden och lovade att återbetala lånet inom två månader. Som Johan Svensson tidigare berättat kom Polisen och Åklagarmyndigheten att lägga ner förundersökningen om grovt bedrägeri. Detta med en lagstridig motivering som helt saknade stöd i förundersökningen (“Riksåklagarens beslut visar rättssystemet inte fungerar”, 2023-06-06). Riksåklagaren ville sen inte heller återuppta den.

Den kärande har därefter fått sin rätt till en rättvis domstols enligt artikel 6.1 i Europakonvention kränkt av både Ångermanlands tingsrätt och Hovrätten för Nedre Norrland. Detta då domstolarna har gjort sig skyldiga till brottsliga tjänstefel när de har dömt till kärandens nackdel genom att hänvisa till samma felaktiga rättsregel i målen. Johan Svensson har därför överklagat Hovrätten för Nedre Norrlands dom till Högsta domstolen.

Skulle Högsta domstolen välja att inte meddela prövningstillstånd i mål Ö 7586-23 står Hovrätten för Nedre Norrlands dom fast. Det skulle innebära att den kärande blir tvungen att begära skadestånd av Justitiekanslern för domstolarnas, och därmed den svenska statens vägran, att följa Högsta domstolens tvingande rättspraxis och döma utifrån vad som är bevisat i målen.

Ordförande i Hovrätten för Nedre Norrlands prövning av tvistemålet var Agneta Ögren. Hon är idag hovrättspresident för Hovrätten för Nedre Norrland, men var tidigare lagman vid Umeå tingsrätt. Agneta Ögren var en av två myndighetschefer som gjorde sig skyldiga till grova tjänstefel i slutet av 2020 när hon förklarade Johan Svensson som obehörig att tjänstgöra som nämndeman i tingsrätten (“Varför har vi domstolar när de ändå inte behöver följa lagen”, 2021-12-06). Den andra myndighetschefen var Björn Johansson, lagman för Förvaltningsrätten i Umeå.

Varför både Ångermanlands tingsrätt och Hovrätten i Nedre Norrland har kommit att döma till svarandens fördel, trots att han bevisligen har gjort sig skyldig till grovt bedrägeri mot den kärande, är svårt att förstå. Domstolarnas funktion i en rättsstat är att garantera enskilda rättvisa rättegångar genom att döma efter gällande rätt och vad som är bevisat i målen.

Här har två underrätter ändå kommit att döma till svarandens fördel, utan att han inte ens varit personligen närvarande vid någon av de två rättegångarna eller lämnat in någon bevisning i målen. Detta trots att svaranden i Polisens förundersökning om grovt bedrägeri kom att lämna in en kopia av ett gåvobrev där han hade förfalskat kärandens namnteckning. Detta gåvobrev kom sedan svaranden aldrig att lämna in i original, trots minst två uppmaningar från Polisen att göra just det.

Läs mer

Riksåklagarens beslut visar att rättssystemet inte fungerar

Inlägg #33: Johan Svensson visar att det svenska rättssystemet inte fungerar, trots att Åklagarmyndigheten hävdar det motsatta.

Åklagarmyndigheten påstår nämligen att en nedlagd förundersökning är ett uttryck för den viktiga principen att ingen ska dömas oskyldig.

Dessa beslut sägs vara professionella bedömningar av möjligheterna att få en fällande dom och är därmed viktiga för allmänhetens förtroende för rättssystemet.

Det omvända måste givetvis gälla i så fall, det vill säga att nedlagda förundersökningar måste återupptas när de höga beviskraven är uppfyllda och det kan visas att brott har begåtts.

Trots detta vill nu inte riksåklagaren granska ett beslut som Johan Svensson överklagade den 16 februari 2023.

I detta beslut har en överåklagare beslutat att inte ändra ett beslut att lägga ner en förundersökning om brott i ett ärende där en kvinnlig målsägande hade blivit utsatt för grovt bedrägeri.

Riksåklagaren beslutade den 23 februari 2023 att inte återuppta förundersökningen och det utan att ange några individuella skäl för beslutet.

Detta trots att Johan Svensson i sitt överklagande hade visat att skälen för att lägga ner förundersökningen inte ens har objektivt stöd i Polisens egen utredning.

Därmed var Riksåklagaren enligt lag skyldig att fatta beslut om att återuppta förundersökningen.

Att förundersökningen ändå inte återupptas visar därför att det svenska rättssystemet inte fungerar.

Riksåklagare Petra Lundhs beslut att därefter överklaga den uppmärksammade så kallade Snippa-domen till Högsta domstolen den 20 mars 2023 motsäger inte denna slutsats.

Överklagandet innebär inte att rättssäkra beslut och domar är viktiga för att behålla allmänhetens förtroende för Åklagarmyndigheten.

Det är endast ett bevis för att riksåklagare Petra Lundh inte vill medge att rättssäkerheten helt saknar betydelse för Åklagarmyndighetens beslut.

För om det är viktig princip att ingen ska dömas oskyldig, så måste hon låtsas som att det är lika viktigt att det omvända gäller.

Att Sverige har ett fungerande rättssystem där skyldiga döms.

Läs mer

Högsta domstolens ordförande Anders Eka fastslår nu att rättsstatsprincipen inte längre gäller i Sverige

Inlägg #32: Johan Svensson granskar ett beslut den 30 mars 2023 i Högsta domstolen där ordföranden Anders Eka som ensamt justitieråd beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Beslutet innebär i praktiken en avkriminalisering av brotten förtal enligt 5 kapitlet 1 § brottsbalken och förolämpning enligt 5 kapitlet 3 § brottsbalken.

Det är därför enligt “Lex Flising” inte längre brottslig att lämna det som tidigare ansågs vara förtalsgrundande uppgifter om andra i sociala medier, oavsett om uppgifterna är sanna eller om det är försvarligt att lämna dem.

För enligt 1 kapitlet 9 § regeringsformen ska domstolar i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. En rättegång ska dessutom enligt 2 kapitlet 11 § andra stycket regeringsformen genomföras rättvist. Rätten till en rättvis rättegång skyddar enskilda mot godtycklig rättstillämpning. Lika fall ska behandlas lika.

Jag skulle därför idag kunna hävda att Björn Flising blev uppsagd från sin tjänst som universitetslektor vid Göteborgs universitet 2015 efter att ha trakasserat unga studentskor sexuellt och för att han ägnade sina föreläsningar åt att propagera för införandet av sovjetisk kommunism med arbetsläger för oliktänkande i Sverige, utan att göra mig skyldig till brott.

Genom beslutet den 30 mars 2023 kom Högsta domstolen och Anders Eka även att åsidosätta rättsstatens principer. En av dessa är formell legalitet, som innebär att lagar följs. Beslutet att inte meddela prövningstillstånd i det överklagade målet åsidosätter denna grundläggande rättsstatliga princip.

Läs mer

Öppet brev till Sveriges vice statsminister Ebba Busch (KD) – med obesvarade frågor om systemfelen inom den svenska rättsstaten

Inlägg #31: Johan Svensson berättar om frågorna om vad man gör som enskild när staten är brottslingen, som han ställde till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Andreas Carlsson, partiets rättspolitiska talesperson, efter ett valmöte i Umeå den 2 maj 2022.

Idag är Ebba Busch (Kd), utöver energi- och näringsminister, även Sveriges vice statsminister. Andreas Carlsson (Kd) är samtidigt bostadsminister i den regering som tillträdde efter valet i september 2022.

Det Johan Svensson ville veta var hur Ebba Busch (KD) ser på det faktum att svenska myndigheter och domstolar idag systematiskt åsidosätter vad som gäller enligt lag i beslut och domar. Frågan var dock antagligen för stor, så då fick Andreas Carlsson (KD) fick ta över den.

Något svar hann Johan Svensson inte få efter valmötet, så han mejlade Ebba Busch (KD och Andreas Carlsson (KD) en kort bakgrund två dagar senare och erbjöd sig då också att komma till Stockholm för att föreläsa i ämnet.

Idag är det ett halvår sedan han lovades återkoppling i ett autosvar från Kristdemokraternas kansli. I detta svar uppges det att det kunde ta lite längre tid än vanligt att få svar, eftersom att det under ett valår inkommer fler förfrågningar än vanligt.

Nu när valrörelsen är över och regeringsbildningen är klar, så är frågan om Ebba Busch (KD) och Andreas Carlsson (KD) kommer att ha tid att besvara mina frågor under de kommande fyra åren, eller om de under mandatperioden kommer att anse sig vara för upptagna med att administrera den svenska orättsstaten för att göra det (se slutsatserna i “Orättsstatens administratörer – därför är Sverige ingen rättsstat”, 2021-03-16)?

För vid valet av det senare alternativet skulle det slå fast en av Johan Svenssons principiellt viktigaste slutsatser om de nuvarande regeringspartierna M, KD och L samt stödpartiet till dessa, SD, i blogginlägget “En rättspolitisk opposition utan oppositionella” (2021-04-30). Denna slutsats är att det faktiskt inte finns några riksdagspartier som vill uppmärksamma eller åtgärda systemfelen inom den svenska rättsstaten.

Läs mer

Lämna ditt stöd


Du får gärna stödja mitt arbete för brottsoffer!

Använd i så fall formuläret på sidan KONTAKT för att lämna förslag på hur ett sådant stöd eller samarbete skulle kunna se ut. 

Arkiv

Följ mig

PRENUMERERA PÅ BLOGGEN